Tình huống sư phạm: Khi học trò phát ngôn xúc phạm thầy cô, bản thân thầy cô sẽ có thái độ như thế nào?